Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 Studio Nienke is gevestigd te Enschede aan Het Sander 43 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 08150060.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Studio Nienke gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van studionienke.nl

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Workshops, Cursussen, Lidmaatschappen, Rittenkaarten en Losse Lessen van en bij Studio Nienke, tenzij anders aangegeven. Door deelname aan een les verklaart de Leden zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Studio Nienke kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Studio Nienke zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Lidmaatschap, rittenkaarten en (Privé) lessen

3.1 Leden kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap, Rittenkaarten en Losse Lessen.

3.2 Een Lidmaatschap, Rittenkaart en Losse Les komt tot stand op het moment dat Studio Nienke het verschuldigde lidmaatschapsgeld van het lid heeft ontvangen.

3.4 Voorafgaand aan elke les dient het lid zich te melden bij de aanwezige instructrice, ongeacht of dit een Losse Les, een Privé Les, of een les met Lidmaatschap betreft. Nadat de medewerker van Studio Nienke de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd kan het lid een les volgen.

3.5 Rittenkaarten hebben een geldigheidsduur. Hiermee dient het Lid rekening te houden, De aankoop van een rittenkaart moet met inachtneming van vakanties worden gekocht. Lukt het niet om de rittenkaart binnen de tijd op te maken, dan bieden we de mogelijkheid de kaart voor € 25 met een (1) maand te verlengen.

3.6 Ingangsdatum van de lidmaatschappen en rittenkaarten is de eerst gevolgde les (maar binnen 3 maanden na aankoop).

3.7 Ingangsdatum van de Memberships via automatische incasso is de dag van aankoop, tenzij anders aangegeven.

3.8 De Memberships worden minimaal 3 volle kalendermaanden geïncasseerd.

3.9 Geen van de lidmaatschappen of rittenkaarten kan worden overgedragen aan iemand anders.

4. Prijzen, Betaling en Prijswijziging

4.1 Een Lidmaatschap, Losse en Privé Les of rittenkaart moet voorafgaand aan de te volgen les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, via iDeal of Credit Card. Cash betalingen zijn niet mogelijk.

4.2 De geldende prijzen voor Losse Lessen, de Studio Nienke rittenkaarten en alle soorten Lidmaatschappen staan altijd op de Website. Studio Nienke behoudt zich het recht om prijzen periodiek te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. Reserveren voor lessen

5.1 Voor de lessen bij Studio Nienke kan vooraf een reservering worden gemaakt via het rooster op de Website. Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot 4 uur voor aanvang van de les. Bij No Show wordt de les volledig in rekening gebracht.
5.2 Voor een cursus dient u zich 24u van te voren af te melden, dit bij de 1e les dag.
zodra de cursus van start is gegaan is het niet mogelijk uw cursus geld terug te vorderen.

Hieronder vind je alle informatie over het online reserveren van lessen.

 • Alle lessen zijn van tevoren open voor online reserveringen.
 • Je kunt alleen online reserveren via de website of de app van eversports Niet telefonisch.
 • Omdat sommige lessen online snel vol zitten, zien we dat studenten lessen boeken zonder zeker te weten of ze ook echt naar de les gaan. Vaak zeggen ze dan op het laatste moment af (Late Cancel binnen 4 uur voor de les) of komen zelfs helemaal niet (No Show). Zo lijkt het online alsof de les vol zit, maar dat is dan in de praktijk niet zo. Omdat we het niet fijn vinden als hierdoor geen plaats is voor andere mensen die wél graag naar de les hadden willen gaan, vragen we je alleen te reserveren als je echt naar de les gaat of op tijd te cancelen (Min. 4 uur voor de les) als je weet dat je niet kan komen.
 • Als je je hebt ingeschreven, maar je komt niet zonder te annuleren (No Show), dan wordt deze les in rekening gebracht.
 • Als je op de wachtlijst staat en er komt een plaats vrij, dan ontvang je een e-mail met de bevestiging van je reservering.

6. Huisregels

6.1 Alle Leden moeten altijd de volgende huisregels van Studio Nienke volgen:

 • Kom fris naar de les. De lessen zijn op blote voeten. Zorg er daarom voor dat je voeten gewassen zijn.
 • Draag schone kleding tijdens de lessen, waar jij makkelijk in kunt bewegen.
 • Geen schoenen in de studio. Je kunt je schoenen bij de ingang zetten of meenemen naar de kleedkamer.
 • Studio Nienke stelt matten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door het Lid die daarvan gebruik heeft gemaakt.
 • Om iedereen een optimale les te gunnen, worden Leden verzocht tijdens de les wisseling niet of zachtjes te praten.
 • De (lichamelijke) integriteit van Leden dient altijd gerespecteerd te worden.
 • Ongewenst gedrag zoals diefstal, vandalisme of asociaal gedrag wordt door Studio Nienke niet getolereerd.

6.2 Studio Nienke behoudt zich het recht voor Leden die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Studio Nienke te ontzeggen en het lidmaatschap of de rittenkaart van het betreffende Lid te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

7. Lesrooster

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Studionienke.nl behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van meldingen in de ruimten van Studio Nienke vermelding op de Website en/of per e-mail.

7.2 Studio Nienke behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
7.3 Op officiële en erkende feestdagen en vakantiedagen is Studio Nienke gerechtigd om geen lessen of cursussen te hoeven geven.

8. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap/Membership

8.1 Het Lid kan een geldend Membership via automatische incasso, na afloop van het eigen gekozen minimum van drie of zes maanden worden beëindigd, met 3 maanden opzegtermijn. Er vindt nimmer restitutie van lidmaatschapsgeld plaats. Dit geldt ook voor wijzigingen in het lidmaatschap door ziekte of vakantie, etc.

8.2 Beëindiging en opschorting geldt niet voor de rittenkaarten.

8.3 Een membership kan alleen met een volledige maand worden gepauzeerd – tot een maximum van 2 maanden per jaar.

8.4. Om een membership te pauzeren moet hiervoor een email worden gestuurd naar info@studio-nienke.nl. Houd rekening met een minimale notificatie tijd van 2 weken voorafgaand aan de volgende betaling.

8.5. Een membership kan ook worden gepauzeerd in de eerste 3 maanden van het membership. Echter, je minimum aantal maanden blijft van kracht (een maand pauze wordt niet gerekend als een maand membership).

8.6. Het is NIET mogelijk om binnen je minimum aantal maanden te switchen naar een ander abonnementsduur. Na het verloop van je minimum aantal maanden kun je overstappen en gaat het minimum van het nieuwe membership in.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Studio Nienke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen) bij Studio Nienke.

9.2 Studio Nienke werkt alleen met ervaren docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij Studio Nienke, aanvaardt het Lid dit risico op een blessure. Studio Nienke biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de les begint.
 • Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Zorg dat je voor de les voldoende hebt gegeten en gedronken.

10. Persoonsgegevens

10.1 Studio Nienke verzamelt persoonsgegevens van Leden voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven studio Nienke rittenkaarten en lidmaatschappen. Studio Nienke gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Studio Nienke gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Leden op de hoogte te brengen van activiteiten van Studio Nienke en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien het Lid geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Studio Nienke, kan dat schriftelijk worden mede gedeeld via e-mail aan: info@studio-nienke.nl. Het lid is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Studio Nienke gebruik kan worden gemaakt.

10.3 Studio Nienke geeft de persoonsgegevens van de Leden nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

WORKSHOPS EN CURSUSSEN

11. Aanvullende Voorwaarden Workshops en Cursussen

11.1 Workshops en cursussen kunnen aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot o.a. ervaring, leeftijd of geslacht van de deelnemer. Deze Aanvullende Voorwaarden vindt je altijd op de informatiepagina van de betreffende workshop of cursus bij www.studionienke.nl

12. Deelname Workshop c.q. Cursus en Inschrijfgeld

12.1 Een Deelnemer c.q. Cursus Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop c.q. Cursus nadat deze zich vooraf bij Studio Nienke daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website www.studioienke.nl . Een plaats in de Workshop c.q. Cursus is gegarandeerd nadat Studio Nienke betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen.

13. Betaling

13.1 Voor deelname aan een Workshop c.q. Cursus moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Cursus betaald worden. Betaling kan worden gedaan via iDeal, Credit.

14. Annulering deelname Workshop

14.1 Tot 24 uur voor de geplande Workshop/Cursus datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@studio-nienke.nl. In welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 10,- administratiegeld.

14.2 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 24 uur voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

15. Workshop rooster

15.1 Studio Nienke behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Door zijn inschrijving verklaard het Lid de algemene voorwaarden en huisregels van Studio Nienke te accepteren

Studio Nienke, kvk 08150060, btw nr. NL103912289B01
Rekeningnr. Rabobank 125965656